ਇ ਦੋ ਨੋਟ ਓਵਨ ਓਰ ਓਪੇਰਾਤੇ ਆ ਸ੍ਟੋਰੇ. ਇ ਦੋ ਨੋਟ ਪੁਰ੍ਚਾਸੇ ਓਰ ਇਮ੍ਪੋਰਟ ਲੇਆਥੇਰ ਗੂਡ੍ਸ. ਪ੍ਲੇਆਸੇ ਦੋ ਨੋਟ ਵਰੀਤੇ ਤੋ ਮੈ. ਇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਰੇਸ੍ਪੋੰਡ.

مجھے نہیں کرنا یا دکان. مجھے نہیں خرید چمڑے کی درامد یا سامان ہے. براہ کرم مجھے نہیں ہے. جواب میں نہیں ہے